Avís legal i política de privadesa

CONDICIONS GENERALS D’ÚS PER AL LLOC WEB DE Consorci de Promoció Turística del Penedès penedesturisme.cat

 

Consorci de Promoció Turística del Penedès (d'ara endavant EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions a Hermenegild Clascar, 1-3 08720. Vilafranca del Penedès amb NIF V62024146 posa a disposició en el seu lloc web penedesturisme.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web penedesturisme.cat en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet  a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de mal als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

 

SEGONA.- CONTINGUTS.

-Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

2.2.- Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirectament a través d'enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L'USUARI que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l'absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d'aquests continguts. L'USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició en el lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar o impedir l'accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que siguin constitutius d'alguna mena d'il·lícit penal o civil.

2.3.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a penedesturisme.cat

A més, a través del lloc web del PROPIETARI es posen a la disposició de l'usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

 

TERCERA.- RESPONSABILITAT.-

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.3.1.2.- De la producció de qualsevol mena de mal que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

 

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.-

Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del propietari . Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès

 

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.-

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Vilafranca del Penedès renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

SISENA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.

 

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb Consorci de Promoció Turística del Penedès i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, Consorci de Promoció Turística del Penedès tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que Consorci de Promoció Turística del Penedès pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi Consorci de Promoció Turística del Penedès podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de Consorci de Promoció Turística del Penedès en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online. La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

 

PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de la normativa de protecció de dades personals, els informem que les seves dades facilitades a través d’aquesta web seran tractades sota la  responsabilitat de Consorci de Promoció Turística del Penedès amb CIF V62024146, adreça en Hermenegild Clascar 2 de 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)  i dades de contacte del delegat dpd@penedesturisme.cat.

 • Si aquestes dades son facilitades en els formulari de contacte, aquestes dades seran tractades  amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
 • Si ens les facilita per donar-se d’alta a la nostra “newsletter”, les tractarem amb la finalitat de que sigui destinatari de les nostres comunicacions. Aquestes dades no les comunicarem a tercers i seran conservades fins  que no ens manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa.Si ens les facilita em els formularis de  “suggeriments”, les tractarem amb el fi de poder gestionar el seu suggeriment. Aquestes dades no les comunicarem a tercers i seran conservades fins a l’estudi i gestió del suggeriment presentat.
 • Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.  
 • Si son recollides a través de l’ús de les cookies analítiques que previament a acceptat al accedir al nostre lloc, seran emprades amb les finalitats d’analisis específicades a la política de cookies del lloc web. Les seves dades seran subjecte de transferències internacionals amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat. 

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Hermenegild Clascar 2 de 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)  o per correu electrònic info@penedesturisme.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el nostre delegat en dpd@penedesturisme.cat.

 

“Tots els continguts d'aquesta web són propietat del CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÉS.

 

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació publica sobre aquests contingut sense la prèvia autorització expressa de CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÉS.

L'ús d'imatges, fragments de vídeos i altre material que sigui objecte de protecció dels drets d'autor, serà exclusivament per a fins educatius i informatius, i qualsevol ús diferent com el lucre, reproducció, edició o modificació, serà perseguit i sancionat pel respectiu titular.

DRETS D'ÚS

Queda prohibit copiar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, difondre, o en qualsevol manera explotar qualsevol part d'aquest servei sense l'autorització prèvia per escrit de CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÉS. No obstant això, vostè podrà baixar material a la seva computadora personal per a ús exclusivament personal o educacional i no comercial limitat a una còpia per pàgina. Vostè no podrà remoure o alterar de la còpia cap llegenda de Drets d'Autor o la que manifesti l'autoria del material.”

  Descobrir

  Llocs d'interès

  Vine a conèixer els nous espais de la planta baixa del VINSEUM El nou espai està ubicat a la planta baixa del VINSEUM, connectat amb l'històric Palau
  El centre cultural de referència del ferrocarril a Catalunya.
  El conjunt monumental de l’església i el castell de Sant Martí Sarroca, està considerat monument històrico-artístic d’interès nacional.
  Espai interactiu amb audiovisuals de gran format on s'explica la història de Sant Sadurní, la fil·loxera i el cava.

  On anar

  Planifica

  Si ho necessites

  Abans de venir, has de saber…

  Què pots fer al Penedès

  Agenda

  Ara és temps de…

  Experiències per a tots